ZASADY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH  2019/2020

Rekrutacja rozpocznie się 04 marca 2019 r. o godz. 9.00.
Rekrutacja odbywać się będzie poprzez stronę internetową https://portal.edu.gdansk.pl/jst/gdansk

ZASADY REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ

ZASADY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH

HARMONOGRAM REKRUTACJI ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE 

HARMONOGRAM REKRUTACJI KLASY PIERWSZE 

ZASADY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH  2019/2020

Rekrutacja rozpocznie się 04 marca 2019 r. o godz. 9.00.
Rekrutacja odbywać się będzie poprzez stronę internetową 
https://portal.edu.gdansk.pl/jst/gdansk

 

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE

Do oddziałów przedszkolnych w roku szkolnym 2019/2020 przyjmowane są:

dzieci 6-letnie (rocznik 2013) objęte obowiązkiem rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego

dzieci 5-letnie (rocznik 2014)

Dziecko 6 letnie może rozpocząć naukę w klasie I:

  • na wniosek rodziców i na podstawie opinii Psychologiczno-Pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej
  • lub/jeśli zrealizowało już Roczne Obowiązkowe Przygotowanie Przedszkolne w roku 2018/19

Dziecko posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego:

  • rekrutacja odbywa się również w systemie elektronicznym - do wniosku rekrutacyjnego rodzic dołącza orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

 

Rodzice wypełniają Wniosek elektronicznie poprzez stronę internetową https://portal.edu.gdansk.pl/jst/gdansk wg harmonogramu:

od 04.03.2019 r. od godz. 9.00 do dnia 15.03.2019 r. do godziny 15.00 - wprowadzenie do systemu wniosków przez rodziców. Rodzice drukują wniosek, podpisują go a następnie składają go osobiście w placówce pierwszego wyboru najpóźniej do dnia 15.03.2019 do godz. 15.00 wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów. W przypadku braku dostępu do Internetu, rodzic wypełnia zgłoszenie ręcznie (druk dostępny w szkole) i składa w placówce pierwszego wyboru.

od 28.03.2019 r. od godz. 8.00 do dnia 03.04.2019 r. do godz. 15.00 - rodzice udają się do placówki celem złożenia oświadczenie woli przyjęcia - jest to konieczne aby zakończyć proces rekrutacji dziecka.

dnia 05.04.2019 r. od godz. 15.00 następuje podanie do publicznej wiadomości listy przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

Rekrutacja uzupełniająca na wolne miejsca w szkołach obędzie się za pośrednictwem systemu elektronicznego, zgodnie z harmonogramem zamieszczonym poniżej:

06.05.2019 r. godz. 9.00 do 10.05.2019 r. do godz. 15.00 - rejestracja kandydatów przystępujących do naboru - składanie wniosków przez rodziców

17.05.2019 r. godz. 15.00 publikacja kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

20.05.2019 r. od godz. 8.00 - do 22.05.2019 r. do godz. 15.00 - potwierdzanie woli przyjęcia przez rodziców

24.05.2019 r. godz. 15.00 - publikacja listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

 

 

KLASY PIERWSZE

Do klas I w roku szkolnym 2019/2020 przyjmowane są:

- dzieci 7-letnie (rocznik 2012) objęte obowiązkiem szkolnym

- dzieci 6-letnie (rocznik 2013) na wniosek rodzica (jeśli w roku szkolnym 2018/2019 realizowały roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne lub posiadające opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej). Wniosek o przyjęcie dziecka 6 letniego do klasy pierwszej należy złożyć wraz ze zgłoszeniem (szkoła obwodowa) lub wnioskiem rekrutacyjnym (szkoła spoza obwodu) w terminie od 04.03.2019 r. do 15.03.2019 r.

Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły

Przyjmowane są do klasy I na podstawie zgłoszenia - rodzic potwierdza obwód w systemie: https://portal.edu.gdansk.pl/jst/gdansk

w dniach od 04.03.2019 godz. 9.00 do 15.03.2019 godz. 15.00 - rodzic dokonuje zapisu dziecka. Po wpisaniu numeru PESEL dziecka oraz adresu zamieszkania, ukaże się informacja, która szkoła jest szkołą obwodową. W tym miejscu rodzic potwierdza wolę nauki dziecka w szkole obwodowej, następnie drukuje zgłoszenie i osobiście składa w szkole. W zgłoszeniu zawarte jest oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców. W przypadku gdy adres zamieszkania różni się od adresu zameldowania, do zgłoszenia należy dołączyć pierwszą stronę PIT rodzica/rodziców za ostatni rok podatkowy (część z miejscem zamieszkania). Do zgłoszenia rodzic dołącza również orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego jeżeli dziecko takie posiada.

W przypadku braku dostępu do Internetu, rodzic wypełnia zgłoszenie ręcznie (druk do pobrania w szkole) i składa je w szkole obwodowej.

Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły

W dniach od 04.03.2019 godz. 9.00 do 15.03.2019 godz. 15.00 - rodzic dokonuje zapisu dziecka w systemie: https://portal.edu.gdansk.pl/jst/gdansk Wypełniony Wniosek w formie elektronicznej, rodzic drukuje, podpisuje a następnie dostarcza do szkoły I-go wyboru do dnia 15 marca do godz. 15.00. Do wniosku rodzic dołącza dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów oraz orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, jeżeli dziecko takie posiada.

W przypadku braku dostępu do Internetu, rodzic wypełnia zgłoszenie ręcznie (druk do pobrania i składa je w szkole pierwszego wyboru) 

Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, ubiegające się o przyjęcie do I klasy, biorą udział w rekrutacji na zasadach ogólnych. Dokumentem kwalifikującym do oddziału integracyjnego jest orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, które rodzic składa w szkole wraz z wnioskiem rekrutacyjnym. Jeśli dziecko jest w trakcie badania w Poradni, rodzic informuje o tym szkołę. 

W dniach 28.03.2019 r. godz. 8.00 do 03.04.2019 r. godz. 15.00 - rodzice składają potwierdzenie woli przyjęcia dziecka w postaci pisemnego oświadczenia w placówce zakwalifikowania (załącznik nr 1 do wniosku). Jest to konieczne, aby zakończyć proces rekrutacji dziecka. Jeżeli rodzic nie złoży w wyznaczonym terminie oświadczenia potwierdzającego podjęcie nauki w wybranej szkole, świadomie rezygnuje z miejsca w tej szkole.

dnia 05.04.2019 r. o godz. 15.00 następuje podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

Rekrutacja uzupełniająca na wolne miejsca w szkołach będzie się odbywać poza systemem elektronicznym, zgodnie z harmonogramem zamieszczonym poniżej:

06.05.2019 r. godz. 9.00 do 10.05.2019 r. do godz. 15.00 - rejestracja kandydatów przystępujących do naboru - składanie wniosków przez rodziców w formie papierowej.

17.05.2019 r. godz. 15.00 publikacja kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

20.05.2019 r. od godz. 8.00 - do 22.05.2019 r. do godz. 15.00 - potwierdzanie woli przyjęcia przez rodziców

24.05.2019 r. godz. 15.00 - publikacja listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych