Deklaracja dostępności

<div id="a11y-wstep"><span id="a11y-podmiot">Szkoła Podstawowa nr 45 im. Bohaterów Westerplatte w Gdańsku</span> zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do <a href="https://sp45.edu.gdansk.pl/" id="a11y- url">strony internetowej Szkoły Podstawowej nr 45 im. Bohaterów Westerplatte w Gdańsku</a>.</div>

<p>Data publikacji strony internetowej: <span id="a11y-data-publikacja">2018-08-27</span>. Data ostatniej istotnej aktualizacji: <span id="a11y-data-aktualizacja">2021-01-27</span>.</p>

<div id="a11y-status">Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

<ul>

<li>Na stronie nie zapewniono alternatywy dla treści nietekstowej,</li>

<li>Niektóre dokumenty zamieszczono jako skan wersji papierowej,</li>

<li>Dla informacji brak właściwej relacji,</li>

<li>Strona używa grafik aby przedstawić tekst,</li>

<li>Na stronie internetowej nie zawarto celu linków w kontekście.</li>

</ul>

Wyłączenia:

<ul>

<li>mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.</li>

</ul>

</div>

<p>Oświadczenie sporządzono dnia: <span id="a11y-data-sporzadzenie">2021-07-27</span>.</p>

<p>Data ostatniego przeglądu deklaracji: <span id="a11y-data-przeglad">2024-03-27</span>.</p>

<p>Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: <span id="a11y-audytor"> Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego</span>.</p>

<h2> Skróty klawiaturowe</h2>
<p> Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. </p> <h2 id="a11y-kontakt">Informacje zwrotne i dane kontaktowe</h2>

<p>W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest <span id="a11y-osoba">Liliana Gdowska</span>, <span id="a11y-email"> l.gdowska@sp45.edu.gdansk.pl</span>. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu <span id="a11y-telefon"> 48508969927</span>. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.</p>

<p id="a11y-procedura"> Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu,

opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.</p>

<p>Link do strony internetowej <a href="https://www.rpo.gov.pl/">Rzecznika Praw Obywatelskich</a>. </p>
<h2 id="a11y-
atchitektura">Dostępność architektoniczna</h2>
<p>
Szkoła Podstawowa nr 45 im. Bohaterów Westerplatte w Gdańsku, ul. Matki Polki 3a, 80-251</p> <ol>

<li>W budynku znajdują się 2 wejścia. Brak podjazdu dla wózków. Strefa kontroli w postaci ochrony budynku.</li> <li>Brak windy. Schody i korytarze spełniają normy szerokości. Schody mają spocznik.</li>
<li>Brak
pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.</li>
<li>Brak
miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.</li>

<li>Prawo wstępu z psem asystującym nie zostało uregulowane.</li>

<li>Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Jest możliwość zamówienia tłumacza języka migowego z 2 tygodniowym wyprzedzeniem.</li>

<li>Są toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych.</li> </ol>
<h2 id="a11y-aplikacje">Aplikacje mobilne</h2>
<p>Brak aplikacji mobilnych.</p>

Deklaracja dostępności 

Szkoła Podstawowa nr 45 im Bohaterów Westerplatte w Gdańsku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej niniejszej placówki

 • Data publikacji strony internetowej: 2018-08-27
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Wybrane treści mogą być niezgodne z wytycznymi dla dostępności treści internetowych 2.1, w takim zakresie jak
 • Postrzegalność (m.in. brak dostępności części mediów zmiennych w czasie, częściowy brak alternatywy w postaci tekstu, brak części ułatwień w percepcji treści), Funkcjonalność (m.in. nie na wszystkich stronach występuje pełna dostępność z klawiatury, pełnej dostępności sposobów wprowadzania danych),
 • Przewidywalność (m.in. niepełna jednolitość nawigacji i identyfikacji). Część dokumentów PDF, Word, Excel, PowerPoint nie jest poprawnie odczytywana przez programy dla osób niewidzących.

Wyłączenia

 • Filmy i multimedia, które zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy. Przygotowanie ich pełnej dostępności wiązałoby się z nadmiernym obciążeniem dla podmiotu publicznego. Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiszowe

 • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada dyrektor: Liliana Gdowska sekretariat@sp45.edu.gdansk.pl
 • Telefon: 58 341 47 13

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Prezydent Miasta Gdańska
  • Adres: ul. Nowe Ogrody 8/12
   80-801 Gdańsk
  • E-mail: umg@gdansk.gda.pl
  • Telefon: 58 5244500

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Pomocy w kontakcie udziela Gdańskie Centrum Kontaktu, dostępne przez całą dobę pod numerem telefonu 58 52 44 500 oraz adresem e-mail kontakt@gdansk.gda.pl. Kontakt z Centrum możliwy jest także za pomocą sms na numer 500 105 115.

Inne informacje i oświadczenia