KLASY PIERWSZE

Do klas I w roku szkolnym 2020/2021 przyjmowane są:

  - dzieci 7-letnie (rocznik 2013) objęte obowiązkiem    szkolnym

  • dzieci 6-letnie (rocznik 2014 na wniosek rodzica (jeśli w roku szkolnym 2019/2020 realizowały roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne lub posiadające opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej).Wniosek o przyjęcie dziecka 6 letniego do klasy pierwszej należy złożyć wraz ze zgłoszeniem (szkoła obwodowa) lub wnioskiem rekrutacyjnym (szkoła spoza obwodu) w terminie od 02.03.2020 r. do 13.03.2020 r.

Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły

     Przyjmowane są do klasy I na podstawie zgłoszenia - rodzic potwierdza obwód w systemie: 

https://portal.edu.gdansk.pl/jst/gdansk

W dniach od 04.03.2019 godz. 9.00 do 15.03.2019 godz. 15.00 - rodzic dokonuje zapisu dziecka. Po wpisaniu numeru PESEL dziecka oraz adresu zamieszkania, ukaże się informacja, która szkoła jest szkołą obwodową. W tym miejscu rodzic potwierdza wolę nauki dziecka w szkole obwodowej, następnie drukuje zgłoszenie i osobiście składa w szkole.

     W zgłoszeniu zawarte jest oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców. W przypadku gdy adres zamieszkania różni się od adresu zameldowania, do zgłoszenia należy dołączyć pierwszą stronę PIT rodzica/rodziców za ostatni rok podatkowy (część z miejscem zamieszkania). Do zgłoszenia rodzic dołącza również orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego jeżeli dziecko takie posiada.

     W przypadku braku dostępu do Internetu, rodzic wypełnia zgłoszenie ręcznie (druk do pobrania w szkole) i składa je w szkole obwodowej.

Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły

W dniach od 02.03.2020 godz. 9.00 do 13.03.2020 do godz. 15.00 

  • rodzic dokonuje zapisu dziecka w systemie: 
  • https://portal.edu.gdansk.pl/jst/gdanskWypełniony Wniosek w formie elektronicznej, rodzic drukuje, podpisuje a następnie dostarcza do szkoły I-go wyboru do dnia 13 marca do godz. 15.00. Do wniosku rodzic dołącza dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów oraz orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, jeżeli dziecko takie posiada.

W przypadku braku dostępu do Internetu, rodzic wypełnia zgłoszenie ręcznie (druk do pobrania i składa je w szkole pierwszego wyboru) 

     Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, ubiegające się o przyjęcie do I klasy, biorą udział w rekrutacji na zasadach ogólnych. Dokumentem kwalifikującym do oddziału integracyjnego jest orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, które rodzic składa w szkole wraz z wnioskiem rekrutacyjnym. Jeśli dziecko jest w trakcie badania w Poradni, rodzic informuje o tym szkołę. 

     W dniach 28.03.2019 r. godz. 8.00 do 03.04.2019 r. godz. 15.00 - rodzice składają potwierdzenie woli przyjęcia dziecka w postaci pisemnego oświadczenia w placówce zakwalifikowania (załącznik nr 1 do wniosku). Jest to konieczne, aby zakończyć proces rekrutacji dziecka.

     Jeżeli rodzic nie złoży w wyznaczonym terminie oświadczenia potwierdzającego podjęcie nauki w wybranej szkole, świadomie rezygnuje z miejsca w tej szkole.

Dnia 24.03.2020r. o godz. 15.00 - następuje podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych  w postępowaniu rekrutacyjnym.

Dnia 02.04.2020r. o godz. 15.00 następuje podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych   w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

    Rekrutacja uzupełniająca na wolne miejsca w szkołach będzie się odbywać poza systemem elektronicznym, zgodnie z harmonogramem zamieszczonym poniżej:

Od dnia 11.05.2020  r. godz. 9.00   - rejestracja kandydatów przystępujących do naboru - składanie wniosków przez rodziców w formie papierowej do dyrektora szkoły.

W załączniku poniżej znajduje się szczegółowy harmonogram rekrutacji na rok 2020/2021.

 

pliki do pobrania